TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ CK Quốc tế Hoa Lư

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ CK Quốc tế Hoa Lư
Số điện thoại: (0271) 3 547 593
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Đội Nghiệp vụ Tổng hợp 61BA 00 HOALUBP
2 Đội TTHQ CK Tà Vát 61BA 01 HOALUBP
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995318 KBNN Lộc Ninh 1863 2995318
2 Tiền gửi lệ phí hải quan 3511 2995318 KBNN Lộc Ninh 1863 2995318
3 Tạm thu 3591 2995318 KBNN Lộc Ninh 1863 2995318