TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ CK Quốc Tế Hà Tiên- KIÊN GIANG

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ CK Quốc Tế Hà Tiên
Số điện thoại: (0297) 3 852 033
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ CK Quốc Tế Hà Tiên 53BC 00 HATIENKG
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111.2995109 2995109 KBNN Hà Tiên 0823 2995109
2 Tiền gửi phí, lệ phí 3511.0.2995109 2995109 KBNN Hà Tiên 0823 2995109
3 Tạm thu 3942.0.2995109 2995109 KBNN Hà Tiên 0823 2995109