TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ CK Nam Giang

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ CK Nam Giang
Số điện thoại: 098 364 9426
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ CK Nam Giang 60BD 00 NAMGIANGQN
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111.1.2995314 2995314 KBNN Nam Giang 40314 2995314
2 Tiền gửi, lệ phí hải quan 3511.0.2995314 2995314 KBNN Nam Giang 40314 2995314
3 Tạm thu, tạm gửi, phạt VPHC 3942.0.2995314 2995314 KBNN Nam Giang 40314 2995314