TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ CK Mỹ Quý Tây-LONG AN

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ CK Mỹ Quý Tây
Số điện thoại: (0272) 3 856 678
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ CK Mỹ Quý Tây 48BC 00 MQTAYLA
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995089 KBNN Đức Huệ 0517 2995089
2 Thu thuế tạm thu 3512 2995089 KBNN Đức Huệ 0517 2995089