TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ CK Mộc Bài

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ CK Mộc Bài
Số điện thoại: (0276) 3 876 314
Tên Đội nghiệp vụ: Đội Nghiệp vụ
Mã Hải quan: 45B1
Mã đội: 00
Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS: DNVMBAITN
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995114 KBNN Bến cầu 1916 2995114
2 Tiền gửi lệ phí hải quan 3511 2995114 KBNN Bến cầu 1916 2995114
3 Tiền gửi thuế tạm thu 3512 2995114 KBNN Bến cầu 1916 2995114
4 Tiền gửi phạt VPHC 3591 2995114 KBNN Bến cầu 1916 2995114
   

Tên Đội nghiệp vụ: Đội Quản lý Khu TM - CN Mộc Bài 
Mã Hải quan: 45B2
Mã đội: 00
Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS: KTMCNMBTN
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995114 KBNN Bến cầu 1916 2995296
2 Tiền gửi lệ phí hải quan 3511 2995114 KBNN Bến cầu 1916 2995296
3 Tiền gửi thuế tạm thu 3512 2995114 KBNN Bến cầu 1916 2995296
4 Tiền gửi phạt VPHC 3591 2995114 KBNN Bến cầu 1916 2995296