TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ CK Lộc Thịnh

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ CK Lộc Thịnh
Số điện thoại:
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ CK Lộc Thịnh 61BC 00 CCHQLTHINH
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 71112995522   KBNN Lộc Ninh 1863  
2 Thu phí và lệ phí hải quan 35112995522   KBNN Lộc Ninh 1863  
3 Tạm thu 35122995522   KBNN Lộc Ninh 1863