TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ CK Kà Tum

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ CK Kà Tum
Số điện thoại: (0276) 3 751 173
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ CK Kà Tum 45BE 00 KATUMTN
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995115 KBNN Tân Châu 1913 2995115
2 Tiền gửi lệ phí hải quan 3511 2995115 KBNN Tân Châu 1913 2995115
3 Tiền gửi thuế tạm thu 3512 2995115 KBNN Tân Châu 1913 2995115
4 Tạm giữ chờ xử lý 3942 2995115 KBNN Tân Châu 1913 2995115
5 Thu phạt VPHC 3942 2995115 KBNN Tân Châu 1913 2995115