TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ CK Hoàng Diệu

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ CK Hoàng Diệu
Số điện thoại: (0271) 3 520 178
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Đội Nghiêp vụ CK Tân Tiến 61BB 01 HDIEUBP
2 Đội Nghiệp vụ Tổng hợp 61BB 00 HDIEUBP
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995143 KBNN Bù Đốp 1868 2995143
2 Tiền gửi lệ phí hải quan 3511 2995143 KBNN Bù Đốp 1868 2995143
3 Tạm thu 3591 2995143 KBNN Bù Đốp 1868 2995143