TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ CK Cảng Kỳ Hà

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ CK Cảng Kỳ Hà
Số điện thoại: (0235) 3 872 505
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ CK Cảng Kỳ Hà 60CB 00 KYHAQN
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111.1.2995320 2995320 KBNN Núi Thành 1965 2995320
2 Tiền gửi phí, lệ phí chờ nộp NSNN 3511.0.2995320 2995320 KBNN Núi Thành 1965 2995320
3 Tạm thu, phạt VPHC 3591.0.2995320 2995320 KBNN Núi Thành 1965 2995320
4 Chờ xử lý HQ 3942.0.2995320 2995320 KBNN Núi Thành 1965 2995320