TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ CK Cảng Hòn Chông- KIÊN GIANG

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ CK Cảng Hòn Chông
Số điện thoại: (0297) 3 759 341
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ CK Cảng Hòn Chông 53CD 00 CHCHONGKG
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111.2995110 2995110 KBNN Kiên Lương 0819 2995110
2 Tiền gửi phí, lệ phí 3511.0.2995110 2995110 KBNN Kiên Lương 0819 2995110
3 Tạm thu 3942.0.2995110 2995110 KBNN Kiên Lương 0819 2995110