TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ CK Cảng Đồng Tháp

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ CK Cảng Đồng Tháp
Số điện thoại: (0277) 3 851 378
Tên Đội nghiệp vụ: Chi cục HQ CK Cảng Đồng Tháp - KV Cao Lãnh
Mã Hải quan: 49C1
Mã đội: 00
Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS: CAOLANHCDT
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995210 VP KBNN Đồng Tháp 0661 2995210
2 Phí, lệ phí 3511 2995210 VP KBNN Đồng Tháp 0661 2995210
3 Tạm thu 3942 2995210 VP KBNN Đồng Tháp 0661 2995210
4 Tạm thu khác 3591 2995210 VP KBNN Đồng Tháp 0661 2995210
   

Tên Đội nghiệp vụ: Chi cục HQ CK Cảng Đồng Tháp - KV Sa Đéc
Mã Hải quan: 49C2
Mã đội: 00
Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS: SADECCDT
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995211 KBNN Sa Đéc 0662 2995211
2 Phí, lệ phí 3511 2995211 KBNN Sa Đéc 0662 2995211
3 Tạm thu 3942 2995211 KBNN Sa Đéc 0662 2995211
4 Tạm thu khác 3591 2995211 KBNN Sa Đéc 0662 2995211