TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ Chuyển phát nhanh

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ Chuyển phát nhanh
Số điện thoại: (028) 39 487 610
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Đội Thủ tục hàng hóa XNK 1 02DS 01 CPNHANHHCM
2 Đội Thủ tục hàng hóa XNK 2 02DS 02 CPNHANHHCM
3 Đội Thủ tục hàng hóa XNK 3 02DS 03 CPNHANHHCM
4 Đội Thủ tục hàng hóa XNK 4 02DS 04 CPNHANHHCM
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111.0.2995431 2995431 KBNN Tân Bình 0122 2995431
2 Tiền gửi lệ phí hải quan 3511.0.2995431 2995431 KBNN Tân Bình 0122 2995431
3 Tiền gửi thuế tạm thu 3512.0.2995431 2995431 KBNN Tân Bình 0122 2995431
4 Tiền gửi nộp khoản đảm bảo 3591.0.2995431 2995431 KBNN Tân Bình 0122 2995431
5 Tiền gửi phạt VPHC 3942.0.2995431 2995431 KBNN Tân Bình 0122 2995431