TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ Chơn Thành

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ Chơn Thành
Số điện thoại: (0271) 3 645 421
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Đội Nghiệp vụ 61PA 00 CTHANHBP
2 Đội Nghiệp vụ 2 61PA 01 CTHANHBP
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995317 KBNN Chơn Thành 1867 2995317
2 Tiền gửi lệ phí hải quan 3511 2995317 KBNN Chơn Thành 1867 2995317
3 Thuế tạm thu 3512 2995317 KBNN Chơn Thành 1867 2995317
4 Tiền gửi phạt VPHC 3942 2995317 KBNN Chơn Thành 1867 2995317