TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ Bắc Đai- AN GIANG

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ Bắc Đai
Số điện thoại: (0296) 3 812 005
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ Bắc Đai 50BJ 00 BACDAIAG
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111.2995154 2995154 KBNN An Phú 0771 2995154