Sửa Tờ Khai Hải Quan quá 60 ngày

âu hỏi: 20760:

Công ty chúng tôi là doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu. Ngày 16/05/2018 chúng tôi có mở tờ khai xuất khẩu loại hình E62. Hiện tại chúng tôi phát hiện đơn giá sản phẩm sai và muốn khai sửa đổi bổ sung nhưng quá thời hạn 60 ngày . Vậy công ty chúng tôi có bị xử phạt vphc không, nếu có bị phạt theo quy định nào.

 

Ngày gửi: 06/08/2018 - Trả lời: 08/08/2018

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Phúc An

Địa chỉ: xã Hòa Phong, Mỹ Hào, Hưng yên - Email : vungocbut1992@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 20 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 sửa đổi bổ sung Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTCquy định:

“1.Các trường hợp khai bổ sung:

          …b.2) Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật.”

          Việc xử phạt vi phạm hành chính về hải quan liên quan vie5c khai bổ sung căn cứ các quy định sau:

- Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chính phủ quy định:

            2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:

          “Điều 5. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

          3. Các trường hợp được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn theo quy định của pháp luật.

          4. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định tại Điều 8, Điều 13 Nghị định này nhưng số tiền thuế chênh lệch không quá 500.000 đồng đối với trường hợp vi phạm do cá nhân thực hiện hoặc 2.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm do tổ chức thực hiện.

          + Khoản 3 điều 4 Thông tư 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 của Bộ Tài chính quy định:

          Điều 4. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan

          “...3. Quy định tại khoản 3 điều 5 Nghị định được áp dụng đối với các trường hợp sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan được quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.

             + Khoản 5, Điều 1, Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chính phủ:

          ...5. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:

          “ Điều 8. Vi phạm quy định về khai thuế

          Người nộp thuế có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu thì ngoài việc nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp theo quy định còn bị xử phạt như sau:

          1. Phạt 10% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu thuế cao hơn so với quy định của pháp luật về thuế đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

          a) Trường hợp người nộp thuế tự phát hiện và khai bổ sung hồ sơ khai thuế quá 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày thông quan hàng hóa nhưng trước khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra;

          b) Không khai hoặc khai sai về tên hàng, chủng loại, số lượng, khối lượng, chất lượng, trị giá, mã số hàng hóa, thuế suất, mức thuế, xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhưng người nộp thuế đã tự phát hiện và khai bổ sung hồ sơ khai thuế sau thời Điểm cơ quan hải quan kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan và trước thời Điểm thông quan hàng hóa…..”

          Công ty tham khảo các quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.