Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 30/7/2018, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT về Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2018 và thay thế Thông tư số 39/2016/TT-BGTVT ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân liên quan được biết để thực hiện, nội dung chi tiết của Thông tư xin xem tại file đính kèm.

 

Tập tin đính kèm: