Các Mẫu Chứng Từ Thông Tư Số 38/2015/TT-BTC

Giới thiệu về các mẫu, giấy tờ chứng tư được quy định trong thông tư số 38/2015/TT-BTC thuế hải quan, bao gồm các chứng từ sau:

STT

Tên chứng từ

 1.  

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông báo kết quả phân luồng) - Xem Mẫu Tại Đây

 1.  

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan) - Xem Mẫu Tại Đây

 1.  

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (giải phóng hàng)

 1.  

Tờ khai hàng hóa xuất khẩu (thông báo kết quả phân luồng)

 1.  

Tờ khai hàng hóa xuất khẩu (thông quan)

 1.  

Tờ khai bổ sung sau thông quan (chưa đăng ký)

 1.  

Tờ khai bổ sung sau thông quan (được chấp nhận)

 1.  

Tờ khai danh mục miễn thuế nhập khẩu

 1.  

Bản chỉ thị sửa đổi của Hải quan - xuất khẩu

 1.  

Bản chỉ thị sửa đổi của Hải quan - nhập khẩu

 1.  

Chứng từ ghi số thuế phải thu

 1.  

Thông báo về việc ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

 1.  

Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển

 1.  

Thông báo phê duyệt lại khai báo vận chuyển