8270/BTC-TCHQ (17/06/2016) V/v Thanh lý hàng hóa là TSCĐ của DNCX

V/v Thanh lý hàng hóa là TSCĐ của DNCX

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h00 ngày 21/06/2016

 

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 8270/BTC-TCHQ

V/v Thanh lý hàng hóa là TSCĐ của DNCX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2016

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trong thời gian vừa qua, có một số doanh nghiệp chế xuất (DNCX) phản ánh vướng mắc liên quan đến việc thanh lý hàng hóa nhập khẩu là tài sản cố định theo quy định tại Điều 79 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính khi tiến hành thanh lý máy móc, thiết bị nhập khẩu theo các tờ khai đã quá thời hạn lưu trữ (quá thời hạn 05 năm) bị thất lạc hồ sơ hải quan dẫn đến không còn dữ liệu để cung cấp thông tin số tờ khai cho cơ quan hải quan. Để tháo gỡ khó khăn này cho DNCX khi thanh lý tài sản cố định, Bộ Tài chính hướng dẫn thống nhất như sau:

Đối với trường hợp thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của DNCX được áp dụng hướng dẫn tại Điểm 13 công văn số 18195/BTC-TCHQ ngày 08/12/2015 của Bọ Tài chính để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền thì báo cáo về Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để được hướng dẫn kịp thời./.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh