8 Bước Phải Nhớ Thủ Tục Hải Quan Đối Với Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Tại Chỗ

Ngày 25 tháng 12 năm 2015, nghị định 2770/QĐ-BTC được ban hành. Trong điều 41, thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ có 8 bước thực hiện cần phải nhớ.

3 Bước Đối Với Người Xuất Khẩu

+ Bước 1: Khai thông tin tờ khai hàng hóa xuất khẩu và khai vận chuyển kết hợp, trong đó ghi rõ vào ô “Điểm đích cho vận chuyển bảo thuế” là mã địa điểm của Chi cục Hải quan làm thủ tục hải quan nhập khẩu;

+ Bước 2: Thực hiện thủ tục xuất khẩu hàng hóa theo quy định;

+ Bước 3: Giao hàng hóa cho người nhập khẩu sau khi hàng hóa xuất khẩu đã được thông quan.

2 Bước Đối Với Người Nhập Khẩu

+ Bước 1: Khai thông tin tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo đúng thời hạn quy định trong đó ghi rõ số tờ khai hàng hóa xuất khẩu tại chỗ tương ứng tại ô “Phần ghi chú” trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu hoặc ô “Ghi chép khác” trên tờ khai hải quan giấy;

+ Bước 2: Thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo quy định;

Xem thêm: Tìm hiểu về thủ tục hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Các Bước Còn Lại Đối Với Cơ Quan Làm Thủ Tục Nhập Khẩu

+ Bước 1: Theo dõi những tờ khai hàng hóa xuất khẩu tại chỗ đã hoàn thành thủ tục hải quan để thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu;

+ Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra theo kết quả phân luồng của Hệ thống.

+ Bước 3: Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài thì hàng tháng tổng hợp và lập danh sách các tờ khai hàng hóa nhập khẩu tại chỗ đã được thông quan